Nova BUILD EXPO 2023 ชูไอเดียนวัตกรรมอาคารยุคใหม่ ตอบโจทย์ 3 มิติสำคัญ

Last updated: 3 เม.ย 2566  |  119 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Nova BUILD EXPO 2023 ชูไอเดียนวัตกรรมอาคารยุคใหม่ ตอบโจทย์ 3 มิติสำคัญ

EEC Academy เปิดตัวแพลตฟอร์ม Nova BUILD EXPO 2023 งานแสดงนวัตกรรมอาคาร การออกแบบ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ชูไอเดียนวัตกรรมอาคารยุคใหม่ ตอบโจทย์ 3 มิติสำคัญ (ESI) ได้แก่ อาคารที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Eco system) อาคารที่ส่งเสริมความยั่งยืนของโลกและชุมชน (Sustainability) และอาคารที่ห่วงใยคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยและเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารให้ดียิ่งขึ้น (Innovation for Well-being) ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายนนี้ ณ ฮอลล์ 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานอย่างยั่งยืนตามแนวทางของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.

ดร. เกชา ธีระโกเมน The President of Nova BUILD เผยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อรวมนวัตกรรมการออกแบบ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ความคิดดีๆ ของศาสตร์ทั้งสี่ ที่จำเป็นของโครงการอสังหาริมทรัพย์มาไว้ในที่เดียว อันได้แก่ ศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การบริหารและเทคโนโลยีอาคาร พร้อมด้วยอสังหาริมทรัพย์และการวางผังเมือง ผู้เข้าร่วมงานสามารถเรียนรู้นวัตกรรมล่าสุดของทุกศาสตร์ในที่เดียว พร้อมการแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ด้านอาคารเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาโครงการของตน ลดการใช้พลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิผลของการลงทุนที่สูงที่สุดแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยปี 2566 คาดมูลค่าการก่อสร้างมูลค่าเติบโตอยู่ที่ 1.48 ล้านล้านบาท โดยการก่อสร้างหมวดภาคเอกชน ในปี 2566 คาดว่าขยายตัว อยู่ระดับ 6.03 แสนล้านบาท // โดย 60% ของอาคารสำนักงานให้เช่าที่ถูกพัฒนาในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ได้รับการรับรองให้เป็นอาคารเขียว (อาคารที่ได้รับการ Certified ในการรักษาสิ่งแวดล้อม) และคาดว่าประมาณ 80% ของพื้นที่สำนักงานใหม่กว่า 1.67 ล้านตารางเมตร ที่จะแล้วเสร็จในอีก 4-5 ปีข้างหน้าจะได้รับการรับรองเช่นกัน แสดงถึงแนวโน้มที่กำลังเพิ่มขึ้นของอาคารเขียว และจะทำให้อาคารเขียวจะได้รับการรับรองในกรุงเทพฯ คิดเป็น 31% ของอุปทานทั้งหมด

นายกิตติคุณ คชเสนี Executive Director of Nova BUILD กล่าวการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิชาชีพฯ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมที่ดีเข้าสู่สังคม และปลูกฝังความรู้ความคิดให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้ใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของโลก กิจกรรมภายในงานจัดขึ้นให้สอดรับกับแนวทางการดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้คนในสังคม เพื่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspired) การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์ (Innovative) และการแลกเปลี่ยนร่วมมือ (Engaged)

ดร. การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร Future Tales Lab by MQDC เผยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นจากวิกฤต ในวันนี้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจนถึงขั้นวิกฤติ เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ เพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อๆไป เราต้องใช้นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ให้ลูกหลานและ เจเนอเรชั่นในอนาคตได้

นายชานนท์ เอกรัตนากุล Project Executive Director เผย Nova BUILD EXPO บริหารจัดงานโดย EEC Academy บริษัทในเครือ EEC Engineering Network ผู้นำด้านการออกแบบทางวิศวกรรมงานระบบที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และมีเครือข่ายพันธมิตรทั้งทางภาคธุรกิจและภาครัฐมากมาย ทั้งในส่วนของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของโครงการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจัดงานภายใต้แนวคิด “มหกรรมการแสดงนวัตกรรมอาคาร และความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของชีวิต เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและโลกที่ยั่งยืน”

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ คู่มือและเครื่องมือเพื่อให้เกิดการจัดงานอย่างอย่างยั่งยืน ได้กล่าวว่า "สสปน. กำหนดกลยุทธ์ใช้แนวคิดแนวปฏิบัติเรื่องความยั่งยืนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการจัดงานของประเทศไทย เพื่อให้เป็นจุดขายของประเทศที่สามารถตอบสนองวาระสำคัญของประชาคมโลกซึ่งจะส่งผลให้สามารถดึงงานมาจัดในประเทศไทย และหนึ่งกลไกในการบรรลุเป้าหมายนี้ของ สสปน. คือการสนับสนุนการจัดงานที่สะท้อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคเอกชนไทย งาน Nova BUILD EXPO 2023 จึงมีความสำคัญในการช่วยเป็นกระบอกเสียงเรื่องความยั่งยืนในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมการจัดงานของไทยและสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสังคมไทยในตลาดโลกในฐานะของผู้ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม"

Nova BUILD EXPO 2023 มหกรรมที่รวบรวมนวัตกรรมในทุกด้านที่สนับสนุนอาคารที่เป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกับอาคารที่ต้องการการรับรองจากมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ อาทิ LEED, WELL, TREES Standards ซึ่งนวัตกรรมอาคารจะมีส่วนช่วยเสริมคุณลักษณะที่จำเป็นของมาตรฐาน อาทิ การอนุรักษ์น้ำ การอนุรักษ์พลังงาน การเลือกวัสดุประกอบอาคารเขียว การปรับปรุงสภาวะภายในอาคาร อันได้แก่ คุณภาพแสง คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ คุณภาพเสียง และอุณหภาพ เป็นต้น ซึ่งการจัดงาน Nova BUILD EXPO 2023 ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ในการจัดงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านคู่มือแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.)

Nova BUILD EXPO เวที Networking ขนาดใหญ่ที่รวมผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ร่วมถ่ายทอดความรู้ความคิดเห็นกัน นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีให้เจ้าของผลงานนวัตกรรม หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ใช้นำเสนอต่อสาธารณะ เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ งานวัสดุศาสตร์ งานเทคโนโลยีงานก่อสร้าง เทคโนโลยีอาคาร งานบริหารและงานบริการเฉพาะในด้านต่างๆของอาคาร รวมกันในพื้นที่เดียว

กิจกรรมไฮไลท์ภายในงาน อาทิ โครงการประชุมโต๊ะกลมของวิชาชีพในแง่มุมต่างๆ (Round Table Forum) การอบรมและเสวนาเกี่ยวกับนวัตกรรมในด้านต่างๆ (Innovation Conference) โครงการสร้างแรงบันดาลใจ (ESI Talk) โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษา (Pitching Innovation) โครงการแสดงงานนวัตกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ (Innovation Pavilion) โครงการมอบรางวัลเกียรติคุณนวัตกรรมดีเด่น (Nova Awards) โครงการร่วมมือกับองค์กรภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างและอาคาร (Association Sharing & Activities) โครงการข้อตกลงพันธะสัญญาของพหุองค์กร (Building Summit) และ โครงการรวบรวมความคิดอ่านของผู้ร่วมงาน (Public Survey) เป็นต้น

ในช่วงท้ายของงานแถลงข่าว กูรูร่วมระดมแนวคิด เสวนาพิเศษ “Why the city needs ESI Thinking Power?” ทำไมสังคมเมืองถึงต้องการพลังความคิดด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืน และนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต? โดย ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา RISC, ดร. เกชา ธีระโกเมน ประธานบริษัทและนวัตกรรม EEC ดำเนินรายการโดย คุณสุทธิชัย หยุ่นในส่วน panel discussion ที่เกิดขึ้นในงาน ยังแสดงให้เห็นถึงการร่วมมือของ 4 ภาค เอกชน รัฐ วิชาการ และประชาชนในการนำความรู้ งานวิจัย innovation มาใช้จริงในรูปแบบ SandBox เพื่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ ทั้งทางด้านพลังงาน ขยะ น้ำท่วม ข้อจำกัดทางด้านกฎหมายต่างๆ เป็นต้น รวมถึงได้มีการกล่าวถึง green regulator ที่สามารถใช้งานได้จริงเพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมมือกันลดการปลดปล่อยคาร์บอน

ภาครัฐ ภาคการศึกษา สภาวิชาชีพ และสมาคมวิชาชีพ รวมถึงผู้สนับสนุนงาน Nova BUILD EXPO อย่างล้นหลาม ได้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือครั้งสำคัญ เพื่อนำนวัตกรรมมาช่วยกอบกู้วิกฤตการณ์โลกร้อน และมุ่งสู่เป้าหมายการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ นับเป็นงานคุณภาพที่รวมตัวของคนคุณภาพเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของเราทุกคนและลูกหลานในอนาคต ทั้งนี้ “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางที่เลี่ยงไม่ได้ต่อความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตเราจะพบความแปรปรวน มากมายที่ต้องการนวัตกรรมและวิธีการใหม่ในการแก้ปัญหา” ดร. สิงห์ อินทรชูโต กล่าวทิ้งท้าย

พร้อมกันนี้ งาน Nova BUILD EXPO โดย EEC Academy ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ Mutual Of Agreement ในการผนึกกำลังส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ระหว่างงาน Nova Build Expo 2023 และงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 (National Engineering 2023) ต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมวิศวกรรม ที่นำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน ที่เป็นเป้าหมายของชาติและทุกประเทศ

Nova BUILD EXPO 2023 งานเดียวของประเทศที่เน้นการสร้าง Content ที่ลึกและตรงโจทย์ แหล่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยน ซื้อขาย ที่มีนวัตกรรมเพื่อคุณภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวใจหลักเดียวกัน พบผู้ประกอบการและนวัตกรรมกว่า 300 แบรนด์ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายนนี้ ณ ฮอลล์ 103-104 ไบเทค บางนา คาดผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 ราย เงินสะพัดกว่า 1 พันล้านบาท

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้