NIA มอบรางวัล Prime Minister Award เชิดชูศักยภาพกลุ่มสตาร์ทอัพและองค์กรที่ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อรับมือกับความท้าทายในระดับสากล

Last updated: 26 มิ.ย. 2566  |  74 จำนวนผู้เข้าชม  | 

NIA มอบรางวัล Prime Minister Award เชิดชูศักยภาพกลุ่มสตาร์ทอัพและองค์กรที่ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อรับมือกับความท้าทายในระดับสากล

     นายดอน ปรมัตถ์วินัย  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในงานพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพของประเทศ (Prime Minister Award: National Startup 2023) และองค์กรที่มีศักยภาพส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาความท้าทายในระดับสากล (Prime Minister Award: Innovation for Global Challenge) ภายในงานสตาร์ทอัพ และ งานอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2023 (STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2023) นายดอน ปรมัตถ์วินัย  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในงานพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพของประเทศ (Prime Minister Award: National Startup 2023) และองค์กรที่มีศักยภาพส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาความท้าทายในระดับสากล (Prime Minister Award: Innovation for Global Challenge) ภายในงานสตาร์ทอัพ และ งานอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2023 (STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2023)

     ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า “รางวัล Prime Minister Award: National Startup 2023 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อน เร่งสร้าง และพัฒนาสตาร์ทอัพที่เป็นรูปธรรมในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา ทั้งนี้ หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ แต่เห็นได้ชัดการใช้ชีวิตด้านต่าง ๆ ของผู้คนเปลี่ยนไป และด้วยสถานการณ์ของโลกที่ไม่แน่นอน เกิดความท้าทายหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หลากหลายภาคส่วนจึงมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ขึ้นมากมายซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศ ดังนั้น NIA จึงเห็นว่าในปีนี้ควรจัดมอบรางวัล Prime Minister Award: Innovation for Global Challenge เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่องค์กรที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมที่สามารถรับมือต่อความท้าทายต่างๆ ในโลก 

     พิธีมอบรางวัล Prime Minister Award: National Startup 2023 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพของประเทศ และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสตาร์ทอัพของประเทศไทยให้มีศักยภาพทางธุรกิจและก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ และ รางวัล Prime Minister Award : Innovation For Global Challenge เป็นรางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่องค์กร ที่มีศักยภาพส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาความท้าทายในระดับสากล แบ่งเป็น 3 สาขา คือ 1) สาขา Competitiveness เป็นรางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่องค์กรที่ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 2) สาขา Environmental เป็นรางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่องค์กรที่ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพในการผลักดันเรื่องสิ่งแวดล้อม และ 3) สาขา Social เป็นรางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่องค์กรที่ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพในการผลักดันเรื่องสังคม 

     ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติม “NIA หวังว่าโครงการรางวัล Prime Minister Award: National Startup 2023 และ รางวัล Prime Minister Award: Innovation for Global Challenge ในงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2023 จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเป็นผู้สนับสนุนระบบนิเวศของสตาร์ทอัพรายใหม่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย และกระตุ้นให้มีการนำนวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาและรับมือกับความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นในระดับระดับประเทศและระดับโลก รวมถึงเกิดการเผยแพร่ต้นแบบแนวทางการเป็นผู้สนับสนุนระบบนิเวศของสตาร์ทอัพและการใช้นวัตกรรมในประเทศมารับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต”

รางวัล PRIME MINISTER AWARD: NATIONAL STARTUP 2023

รางวัล Startup of the year
Lineman Wongnai

รางวัล Evangelist of the Year

ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคม Thai Startup, รองคณบดีและอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร iTAX

รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี ด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัล Investor of the Year

Innospace บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด National Startup Platform ในการส่งเสริมและพัฒนาสตาร์ทอัพไทยให้พร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

รางวัล Best Brotherhood of the Year

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นองค์กรสำคัญในการทำงานร่วมกับภาคเอกชน รัฐบาล และภาคประชาชน อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล การพัฒนาบุคคลากรด้านดิจิทัล ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

รางวัล Best of Contributor in Human Capital Development

Huawei ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอุปกรณ์อัจฉริยะ ด้วยการแก้ปัญหาแบบครบวงจรและลงทุนในเรื่องการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง

STeP CMU อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสะพานแห่งการสร้างนวัตกรรม (Bridge for Innovation) ข้ามหุบเหวแห่งความท้าทาย (Valley of Challenge) โดยเชื่อมโยงและผสานการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนสังคมที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย (ผลงานวิจัย นักวิจัยและเครื่องมือวิจัย) มาใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่า

รางวัล Prime Minister Award: Innovation for Global Challenge

สาขา Competitiveness :
WHA ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีเป้าหมายในการสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทคใหม่ในอุตสาหกรรมอนาคต เช่น การบิน พลังงานชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิทัล สุขภาพ และหุ่นยนต์ตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

สาขา Environmental :
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย ประกาศ KBank ESG Strategy 2566 ธนาคารด้าน ESG แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักการ ESG พร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้าน ESG ของกลุ่มธนาคารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำพาลูกค้าและธุรกิจไทยเดินหน้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

สาขา Social :
Young Happy
กิจการเพื่อสังคม ที่มุ่งสร้างคอมมูนิตี้ของผู้สูงอายุในประเทศไทยและทั่วโลกโดยยังแฮปปี้ มีความตั้งใจสร้างสังคมเพื่อผู้สูงอายุและเปลี่ยนแปลงมุมมองของสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุ

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้